Gyömrői Horgász Egyesület alapszabálya

- A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN –                
2015. február 28.

A GYÖMRŐI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A Gyömrői Horgász Egyesület a 2015. február 28-án megtartott közgyűlésen meghozott határozatok alapján az Egyesület az alapszabályát az alábbiak szerint módosítja és foglalja a módosításokkal egységes szerkezetbe: 
(A végrehajtott módosítások az alapszabályban dőlt betűvel kerültek megjelölésre.) 

I. Általános rendelkezések
 
1.1 Az Egyesület neve és székhelye, bélyegzője, vízterületei: 
Az Egyesület neve: Gyömrői Horgász Egyesület Az Egyesület alapítva: 1948. február 12. Az Egyesület alapításkori neve: Gyömrői Dolgozók Horgász Egyesülete. Az Egyesület székhelye: 2230. Gyömrő, Viola u. 11. Az Egyesület bélyegzője: körbélyegző, köriratban az Egyesület neve, középen hal alakkal, alatta 1948-as évszám. Az Egyesület vízterületei: Gyömrő Bánya-tó, Tőzeges-tó. 

1.2 Az Egyesület jogállása: 
Az Egyesület jogi személy. Tevékenységét a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. címe, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.), valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései szerint végzi. 

1.3 Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége: 
Az Egyesület legfontosabb célkitűzései: - a tagok horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgász-lehetőségek biztosítása, - a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, - a szabadidő kultúrált eltöltésére lehetőség biztosítása és szervezése, - a halgazdálkodási szempontok érvényesítése, - a halászati jog, megtartása, és hasznosítása, a horgászati lehetőségek megőrzése és bővítése, a horgászérdekek minél jobb érvényesítése érdekében, - a természet és a vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartása, - horgászcélú gazdálkodás folytatása az értékmegőrzés/növelés fenntartásával, - a gyermek, ifjúsági, és felnőtt horgászat, és a horgászsport propagálása, szervezése és fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek, - a horgász etika, a horgászat sportszerűségének megőrzése, az Egyesület hagyományinak ápolása, a horgászat népszerűsítése, - a kultúrált, közösségbe illő viselkedés propagálása, csapatösszetartás, közösség építése. 
Az Egyesület közhasznú tevékenységeit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában írt alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:
- kulturális szolgáltatás; - helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás; - sport, ifjúsági ügyek.

A fentiekkel összhangban az Egyesület a Civil tv. rendelkezései szerint az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
- ifjúság nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, - kulturális tevékenység, - természetvédelem, - sport - a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott                sporttevékenység kivételével. 
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát szórólapokon, vagy a helyi sajtótermékekben, illetve egyéb úton való közzététel útján biztosítja (pl. honlap). 
Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület célkitűzései elérése érdekében: - védi, és eredményesen működteti a vagyonát, azzal hatékonyan gazdálkodik, - az Egyesület önmaga és a horgászat érdekében folyamatos érdekegyeztetést végez az önkormányzati és más szervekkel, illetve társadalmi szervezetekkel, társaságokkal, - a tagok közt folyamatosan ügyel a kultúrált, közösségbe illő viselkedésre, lehetőség szerint kiszűri a közösségromboló, demoralizáló magatartásmódokat, - gondoskodik a tagok horgászismereteinek gyarapításáról, - ifjúságnevelő oktatásokat, rendezvényeket szervez, - intenzív telepítésekkel biztosítja a szükséges halállományt, - horgászversenyeket szervez, melyeken biztosítja a tagok, a meghívottak, és/vagy érdeklődő vendégek részvételi lehetőségét és a versenyek díjazását, valamint képviselteti magát mások által szervezett horgászversenyeken, illetve egyéb rendezvényeken, - kapcsolatot tart fenn a környező horgászegyesületekkel, és a megyei szövetséggel, - ellátja tagjainak érdekvédelmét, - tevőlegesen részt vesz a környezet és a természet megóvásában, a keletkezett károk helyreállításában, a vízpartok védelmében, - szervezi a városban a gyermek, ifjúsági horgász sportot, ennek megvalósítása keretében gyermek- és ifjúsági táborokat, vetélkedőket, halfogó és más versenyeket rendez, és az ezekhez szükséges felszereléseket és berendezéseket beszerzi és üzemelteti, - Internetes honlapot üzemeltet a tagság, a vendéghorgászok, és az érdeklődők megfelelő tájékoztatására, az egyesület és a horgászlehetőségek népszerűsítésére, - elvégzi mindazon feladatokat, melyeket jogszabály vagy ezen alapszabály megállapít.  

II. A tagsági viszony szabályozása 
Az Egyesületbe történő belépés önkéntes. A mindenkori Elnökség jogkörébe tartozik az Egyesület létszámát átmenetileg, vagy véglegesen korlátozni, a horgászvizek és horgászhelyek kínálta lehetőségeket figyelembe véve. Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.


2.1 Természetes személyek tagsága: 
Az Egyesület teljes jogú tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik: - magyar állampolgársággal rendelkeznek, vagy Magyarországon letelepedett nem magyar állampolgárok, amennyiben érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, - 18. életévüket betöltötték és nem állnak cselekvőképességet kizáró, vagy korlátozó gondnokság alatt, - nem állnak horgászjegyváltási tilalom, vagy Egyesületi fegyelmi büntetés hatálya alatt, - nincs ellenérdekeltségük az Egyesület céljait illetően, - azonosulnak az Egyesület céljaival, - vállalják az alapszabályban foglalt kötelezettségek betartását, - a tagdíj, és egyéb díjfizetési kötelezettségüknek eleget tesznek. 
Az Egyesület ifjúsági tagjai lehetnek mindazon természetes személyek, akik: - a teljes jogú tagságra vonatkozó feltételeknek megfelelnek, - törvényes képviselőjük az Egyesületbe való belépéshez hozzájárult, - tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tesznek. 
A tagfelvételről való döntés az Elnökség hatáskörébe tartozik. - A felvételi kérelem elutasításáról az Elnökség – írásos – határozatot köteles hozni. - A kérelmező az elutasító határozat ellen – 15 napon belül – fellebbezéssel élhet a közgyűléshez, mely fellebbezésről a közgyűlés a soron következő ülésén dönt. 
Az Egyesület tagjainak sorába újonnan jelentkezők az Elnökség határozata alapján pártoló tagokká válnak. Rendes taggá az a pártoló tag válhat, aki a rendes tagság feltételeinek és követelményeinek mindenben megfelel, továbbá a felvételét követő legalább egy év elteltével írásban kéri rendes taggá való átminősítését, és azt az Elnökség megszavazza. A pártoló tagokról az Elnökség külön nyilvántartást vezet. 
A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, az Egyesület szerveibe nem választhat és az Egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. A pártoló tag vagyoni hozzájárulásának összege és megfizetésének módja megegyezik a rendes tag tagdíjfizetési kötelezettségével. 

2.2 Az Egyesület tagjainak jogai: 
Az Egyesület tagjainak legfontosabb jogai: - horgászat joga az Egyesület vízterületein, az Egyesület szabályzóinak maradéktalan betartásával, - az Egyesület tevékenységében való közreműködés, - az Egyesület rendezvényein való részvétel lehetősége, - tisztség viseléséhez való jog, - tisztségviselők jelölésének, választásának joga, - véleménynyilvánítási és szavazati jog. 
Az Egyesület ifjúsági tagjait a fenti jogok azzal a korlátozással illetik meg, hogy a közgyűlésen tanácskozási és indítványtételi joggal rendelkeznek csupán, szavazásra nem jogosultak, és ugyancsak nem választhatók tisztségviselővé. 

2.3 Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 
Az Egyesület tagjainak legfőbb kötelezettségei: - az alapszabályban rögzített kötelezettségek, a közgyűlés, az Elnökség, és a választott bizottságok határozatainak betartása, betartatása, - a horgászatra vonatkozó jogszabályok, az országos és Egyesületi vizekre érvényes horgászrend megismerése és annak betartása, - az Egyesület tevékenységében való aktív részvétel,


- az Egyesület céljához méltó magatartás tanúsítása, különösen a vizek partjainak tisztasága feletti őrködés, az esetleges vízszennyeződés, halpusztulás, és fegyelmi kihágások haladéktalan betartása, betartatása, és esemény észlelése után az Elnökség értesítése, -     az alapszabályt, valamint a közgyűlés és az Egyesület vezető szerveinek határozatait betartani, - védeni az Egyesület vagyonát, tulajdonát, - a megállapított tagdíj és egyéb díjakat az előírt határidőig megfizetni, - a fogási eredménynaplót az előírások szerint vezetni és határidőre az Egyesületnek leadni. 
Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén bármely tag – indoklással alátámasztott – írásbeli kérelemben fegyelmi eljárást kezdeményezhet. A kérelmet a Fegyelmi Bizottság elnökéhez kell benyújtani, amely azt 30 napon belül megvizsgálja, és dönt az eljárás megindításáról, vagy a kérelem elutasításáról. A Fegyelmi Bizottság a döntéséről írásbeli tájékoztatást nyújt. 
Nincs helye fegyelmi eljárás megindításának, ha a fegyelmi vétségről történt tudomásszerzés óta három hónap, illetve az elkövetése óta több, mint egy év eltelt. 

2.4 A tagsági viszony megszűnése: 
A tag tagsági viszonya megszűnik: - a tag kilépésének írásbeli bejelentésével, - a tag halálával, - a tag törlésével, - a tag kizárásával, - az Egyesület megszűnésével. 

2.5 A tag törlése: 
Azt a tagot, aki az Egyesülettel szemben fennálló, az Alapszabályban vagy más, az Egyesület szervezeti és működési rendjére vonatkozó szabályzatban meghatározott tagsági kötelezettségeinek (így pl. tagdíjfizetési kötelezettségének) írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, törölni kell a tagok sorából. A törlésről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel határoz. A törlés elrendeléséről szóló határozatot a taggal írásban közölni kell azzal, hogy a határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezést terjeszthet elő a közgyűlés felé, amelyről a közgyűlés legkésőbb a soron következő ülésén határoz. 
Nem minősül törlésnek, ha a közgyűlés – az Egyesületi tag kifogása alapján, azt jogosnak találva, méltányossági okból, meghatározott időre – felmentést ad a tagnak a kötelezettségei teljesítése alól. Ezzel egyidejűleg azonban a közgyűlésnek meg kell állapítania, hogy az Egyesületi tag jogai milyen arányban csökkennek. 

2.6 A tag kizárása: 
Az Elnökség az Egyesület bármely tagját az Egyesületből kizárhatja, ha a tag az Egyesület alapszabályát megszegi, magatartásával az Egyesület céljainak elérését veszélyezteti. 
A kizárással érintett tag, a kizárást kimondó határozatot annak kézhez vételétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A 30 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.  

2.7 A tiszteletbeli tag: 
Az Egyesületnek tiszteletbeli tagja lehet, aki az Egyesület érdekében végzett kiemelkedő tevékenységével, munkájával, az Egyesület népszerűsítésével az Egyesületet erkölcsileg támogatja.

A tiszteletbeli tagi cím megítélése az Elnökség hatáskörébe tartozik. E cím megítélésére az Egyesület bármelyik tagja jogosult írásbeli javaslatot tenni. A tiszteletbeli tagsági viszony a javaslatnak, az Elnökség általi elfogadásával keletkezik. 
A tiszteletbeli tag javaslattételi joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, részesülhet a Szövetség által nyújtott kedvezményekben, azonban szavazati joggal nem rendelkezik.  
III. Az Egyesület szervezeti rendje 
Az Egyesület szervei: 
1. Közgyűlés 2. Elnökség 3. Ellenőrző Bizottság 4. Fegyelmi Bizottság 

3.1 Közgyűlés: 

3.1.1 A közgyűlés az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. A közgyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.  Ezt meghaladóan – 30 napon belül – össze kell hívni a közgyűlést, ha § az Elnökség indokoltnak tartja, § az Ellenőrző bizottság indokoltnak tartja, § a bíróság elrendeli, § az ok és cél megjelölésével a tagok legalább 51%-a írásban kéri.  
3.1.2 A közgyűlés hatáskörébe tartozik:   § az Egyesület alapszabályának elfogadása, illetve javaslattétel a módosítására, § az Egyesület tisztségviselőinek, az Elnökség, az Ellenőrző bizottság és a Fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, § az éves költségvetés elfogadása, § az éves mérleg és beszámoló elfogadása, § az éves program és munkaterv elfogadása, § az Elnök éves beszámolójának és a beszámoló közhasznúsági mellékletének az elfogadása, § a tisztségviselők beszámoltatása, § döntés a tagdíj, és a területi jegyek összegéről, § az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, vagy feloszlásának elhatározása, § Egyesületi ingatlanok vétele és eladása, § döntés az Elnökség tagfelvételt elutasító, vagy a tag törlését elrendelő határozata ellen előterjesztett kifogás tárgyában, § döntés a tisztségviselők, valamint az Elnökség, az Ellenőrző bizottság és a Fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben, § döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály kizárólag a közgyűlés hatáskörébe utal. 

3.1.3 A közgyűlés – amelyet a napirendi pontok megjelölésével az Egyesület Elnöke írásban hív össze – akkor határozatképes, ha az ülésen legalább a tagok fele + 1 fő jelen van. 

Ha a közgyűlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az ismét összehívott közgyűlés az eredeti napirendre felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden szavazásra jogosult tag egy szavazattal rendelkezik. 

3.1.4 A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Egyszerű szótöbbség szükséges: - az alapszabály elfogadásához, módosításához, - a tisztségviselők, továbbá az Elnökség, az Ellenőrző bizottság és a Fegyelmi bizottság tagjainak megválasztásához, - az Egyesület feloszlatásához, más Egyesülettel való egyesülésének kimondásához, - a tag törlési határozat jóváhagyásához. 
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

3.1.5 A közgyűlésen az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a Titkár elnököl. A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az Egyesület – közgyűlés által felkért – két tagja hitelesít. 
3.2 Az Elnökség: 

3.2.1 Az Elnökség az Egyesület - irányító, és operatív szerve, melynek tagjait a közgyűlés 5 évre választja, tagjai azonban a határidő lejártát követően újraválaszthatók.  Az Elnökség 10 tagú testület, melynek tagjai: az Egyesület Elnöke, Titkára, Gazdasági vezetője, a Horgászmester, a Tógazda, a Vezető halőr, a Versenyfelelős, az Ifjúsági felelős, a Gasztronómiai felelős, és a PR és kommunikáció felelős. Az Elnök kivételével egy posztot két tag is betölthet.  
3.2.2 Az Elnökség feladatai: 
Jogszabályok alapján, az alapszabály által meghatározott keretek között, valamint a közgyűlés határozatainak megfelelően szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét és gazdálkodását. 
Ezen feladatai teljesítése során: - dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés vagy az Egyesület más szervének hatáskörébe, - legalább évenként számot ad a közgyűlésnek az Egyesület működéséről, - irányítja a belső igazgatást, - előkészíti a közgyűlés napirendjeit, dönt a közgyűlésre tanácskozási joggal meghívandók névsoráról, - gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, - szükség esetén átdolgozza, módosítja az alapszabályt az Egyesület mindenkori céljainak érdekében, melyet ez után a közgyűlés hagy jóvá, - elkészíti, és gazdálkodik a költségvetési keretekkel, amiről évente beszámol a közgyűlésnek, - meghatározza az Elnökség egyes tagjainak feladatait, - dönt a közgyűlés által az Elnökségre átruházott ügyekben, - dönt tagfelvételi kérelmekről, a kiléptetésekről, a kizárásokról, és a tagok törléséről, - elkészíti, és az Egyesület céljaihoz hozzárendelve szükség szerint módosítja az Egyesület horgászrendjét, - eljár a Fegyelmi bizottság által hozott határozatok elleni fellebbezés esetén, - szervezi az Egyesület támogatóit, és gazdálkodik az általuk adott pénzeszközökkel, - dönt a működési hozzájárulásokról, valamint a pótbefizetési kötelezettség szükségességéről, és összegéről, - dönt a napijegyek áráról és a napijegyes horgásztatás rendszeréről, valamint a

mindenkor aktuális horgászrendről, és tilalmakról. - dönt a horgászhelyek kialakításáról, annak rendszeréről, és formájáról, - dönt a halgazdálkodásról, és annak érintett pontjairól, részleteiről, - meghozza az Egyesület tagjaira vonatkozóan kötelező érvényű, szükséges határozatokat, - szervezi és biztosítja az Egyesület és az Önkormányzat között lévő szerződésben foglaltak szerint, az Egyesület kötelezettségeit, - keresi és biztosítja a versenyeken való részvételt, - kijelöli és irányítja az Egyesület versenycsapatát és annak vezetőjét, - javaslatokat dolgoz ki a tagdíjak és a területi jegyek áráról, amit a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra, - az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves beszámolókba és annak közhasznúsági mellékleteibe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintést biztosítja az érdeklődők részére, - elkészíti az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet tervezetét, majd jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjeszti.  

3.2.3 Az Elnökség működése: 
Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az ülés összehívását az Egyesület Elnöke kezdeményezésére a Titkár végzi. 
Az Elnökséget a tagok írásbeli meghívásával, a tagok részére legalább nyolc nappal korábban kézbesített meghívóval az Egyesület Elnöke, vagy az Elnök kérésére a Titkár hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az elnökségi ülés helyét, idejét, napirendjét, és a napirendhez tartozó írásos anyagokat. Sürgős döntést igénylő helyzetekben az összehívás módja ettől eltérő is lehet. 
Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele az ülésen jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
Az Elnökség üléseiről a tanácskozás lényegét, és a meghozott határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell készíteni, melyet az Egyesület Elnöke és a titkár ír alá. 
A közgyűlés és az Elnökség döntéseiről az Elnökség olyan nyilvántartást vezet (határozatok könyve), amelyből megállapítható a döntések - határozatok tartalma, ideje, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (és ha lehetséges személye). Az Elnökség gondoskodik a döntések érintettekkel való közléséről ajánlott postai küldemény útján. A közgyűlés a határozatait az érintettekkel szórólapokon, a helyi sajtóban, vagy a honlapján hozza nyilvánosságra. 
Az Elnökség ülésére minden esetben meg kell hívni az Ellenőrző bizottság elnökét és a Fegyelmi Bizottság elnökét. Az Egyesület éves költségvetése és az annak végrehajtásáról szóló zárszámadás közgyűlés elé terjesztése, csak az Ellenőrző bizottság előzetes felülvizsgálata alapján, és az arról szóló jelentés ismeretében lehetséges. 
Az Elnökség tagjai, az Egyesület céljai elérése érdekében végzett tevékenységük végzése közben felmerült költségeik megtérítésére, költségtérítést vehetnek igénybe. A költségtérítés kifizetéséhez mindenkor az Elnök írásbeli jóváhagyása szükséges. 
3.3 Ellenőrző Bizottság: 
3.3.1 Az Ellenőrző bizottság megválasztása, felelőssége:

A közgyűlés három főből álló Ellenőrző bizottságot választ, amely elnökből és két tagból áll, akik nem lehetnek tagjai az Elnökségnek. 
Az Ellenőrző bizottság tagjainak megbízatása 5 évre szól. Az Ellenőrző bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, neki tartozik felelősséggel. 

3.3.2 Az Ellenőrző bizottság feladatai, működésének szabályozása: 
Az Ellenőrző bizottság feladata az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működésének, a közgyűlés valamint az Elnökség határozatai végrehajtásának, továbbá az Egyesület éves költségvetése jogszerű és célszerű felhasználásának, a pénz- és vagyonkezelésének az ellenőrzése. 
Az Ellenőrző bizottság vizsgálatai során bármely ügyet megvizsgálhat, az iratokba betekinthet, az Elnökségtől és az Egyesület tagjaitól felvilágosítást kérhet. Az érintettek részéről a felvilágosítás megadása kötelező. 
Az Ellenőrző bizottság vizsgálatának eredményéről a közgyűlésnek köteles beszámolni, megállapításairól pedig tájékoztatja az Egyesület Elnökségét és tisztségviselőit. Szükség esetén rendkívüli Elnökségi ülés, vagy közgyűlés összehívását kérheti, mely ülést az Elnökség köteles összehívni. Amennyiben az Elnökség, vagy a közgyűlés a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a törvényes működése helyreállítása érdekében a törvényességi felügyeletet gyakorló szervhez, illetőleg bírósághoz fordulhat. Az Ellenőrző Bizottság elnöke az Elnökségi üléseken részt vehet, javaslattal és felszólalással élhet, de szavazati joggal nem rendelkezik. 

3.4 Fegyelmi Bizottság: 

3.4.1 A Fegyelmi bizottság megválasztása, felelőssége: 
A Fegyelmi bizottságot, amely elnökből, két tagból áll, a közgyűlés választja 5 évi időtartamra. A Fegyelmi bizottság tagjává nem választható az Elnökség tagja. A Fegyelmi bizottság kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve, neki tartozik felelősséggel. 

3.4.2 A Fegyelmi bizottság feladata, működésének szabályozása: 
A Fegyelmi bizottság jár el az Egyesület tagjainak fegyelmi ügyében. Hatásköre nem terjed ki az Elnökség, az Ellenőrző bizottság és a Fegyelmi bizottság tagjai által elkövetett fegyelmi vétségek kivizsgálására. A Fegyelmi bizottság a fegyelmi szabályzatban meghatározott eljárási rend szerint köteles a fegyelmi eljárást lefolytatni és ennek alapján – írásos határozatot hozni. A Fegyelmi Bizottság elnöke az Elnökségi üléseken részt vehet, javaslattal és felszólalással élhet, de szavazati joggal nem rendelkezik. 
IV. Tisztségviselők 

4.1 Az Egyesület tisztségviselői: 
- az Egyesület Elnöke, - az Egyesület Titkára, - az Egyesület Gazdasági vezetője, - az Ellenőrző Bizottság Elnöke, - a Fegyelmi Bizottság Elnöke,

- a Horgászmester, - a Tógazda, - a Vezető halőr, - a Verseny felelős, - az Ifjúsági felelős, - a Gasztronómiai felelős, és a - a PR és kommunikáció felelős. 
A tisztségviselők megválasztása: Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés nyílt szavazással – egyszerű szótöbbséggel – választja 5 év időtartamra. 

4.2 Az Egyesület Elnöke: 

4.2.1 Az Egyesület Elnökének feladatai: - stratégiát, és programot dolgoz ki az Egyesület kitűzött céljainak elérésére, - harmadik személyekkel, hatóságokkal szemben egy személyben képviseli az Egyesületet, szükség esetén kijelöli az egyesületi küldötte(ke)t. - Az Egyesület nevében, egy személyben aláírásra jogosult - akadályoztatása esetén a titkár és a gazdasági vezető együttesen jogosult aláírásra. - évente beszámol az Egyesület tevékenységéről, - vezeti az Elnökség üléseit, - szervezi és irányítja a jogszabályok, az alapszabály, valamint a közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően az Egyesület működését és gazdálkodását, - kinevezi az Egyesület alkalmazottait, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, - folyamatosan keresi az Egyesület, és a horgászati lehetőségeink népszerűsítési lehetőségeit, és az Egyesület vagyoni gyarapodásának lehetőségeit, - az egyesület honlapjának üzemeltetésének és fejlesztésének szakmai irányítását végzi, - indokolt esetben kezdeményezheti a tisztségviselők, az ellenőrző és a fegyelmi bizottság tagjainak felmentését, visszahívását. A felmentésre, visszahívásra azonban a taggyűlés jogosult. Felmentés esetén az új tisztségviselő(ke)t a taggyűlés választja. 

4.2.2 Az Egyesület Elnökének helyettesítése: 
Az Elnök akadályoztatása esetén az elnöki jogkört az Egyesület Titkára gyakorolja. Meghatározott ügyekben, az Elnök írásbeli maghatalmazása alapján más tag, vagy az Egyesület alkalmazottja is eljárhat. Nem képviselheti azonban az Egyesületet olyan személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója az adott ügyben ellenérdekű félként szerepel. 

4.3 Az Egyesület Titkára: 
Az Egyesület Titkárának feladatai: - részt vesz az Elnökség ülésein, - segíti az Egyesület Elnökét a feladatai ellátásában, - köteles az Egyesületi tagokról na rakész nyilvántartást vezetni, - az elnök irányításával ellátja az Egyesület operatív feladatait, szakmai irányítását, - végzi az Egyesület igazgatási teendőit és az ügykezelést, - szervezi az elnökségi üléseket, és a közgyűléseket, - vezeti a közgyűlés tanácskozását, - vezeti a határozatok könyvét, - szervezi és végzi az Egyesület belső kommunikációját, - felügyel a törvényességre és az alapszabályszerű működésre,

- előkészíti a közgyűlést és az Elnökségi üléseket, azokról jegyzőkönyvet vezet, az üléseken hozott határozatokról az Egyesület tagjait értesíti, - a gazdasági vezető segítségével szervezi, és vezényli az éves tagdíjbefizetéseket, - az Elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet és ellátja az Elnök hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat. 

4.4 Az Egyesület Gazdasági vezetője: 
Az Egyesület Gazdasági vezetőjének feladatai: - részt vesz az Elnökség ülésein, - az Elnök irányításával felelős az Egyesület gazdálkodásának a vonatkozó jogszabályokban foglalt megszervezéséért és viteléért, - amennyiben az Egyesület bizonyos feladatokat alkalmazottakkal lát el, akkor végzi, vagy gondoskodik azok határidőben történő bérszámfejtéséről, kifizetéséről, és az ezekhez kapcsolódó – jogszabályokban előírt – közterhek jogszabály szerinti megfizetéséről, bevallásáról - ezekért egy személyben felel, - gondoskodik az Egyesület éves költségvetésének és mérlegbeszámolójának szakszerű elkészítéséről és a közgyűlés elé terjesztéséről, és az ezekhez szükséges adatokat szolgáltatja a könyvelő felé, - biztosítja a költségvetés tervszerű végrehajtását, a bevételek beszedését, az Egyesületet terhelő fizetési kötelezettségek teljesítését, - a titkár segítségével szervezi és lebonyolítja az éves tagdíj, és egyéb díj befizetéseket, - naprakészen vezeti a tagok befizetéseit, és azt folyamatosan továbbítja az egyesület könyvelője felé, - gondoskodik a könyvelési és nyilvántartási kötelezettségek teljesítéséről, intézi a pénz- és hitelügyleteket, - minden közgyűlésen tájékoztatja a tisztségviselőket és a közgyűlést az Egyesület vagyoni helyzetéről. 

4.5 Az Ellenőrző Bizottság Elnöke: 
Az Ellenőrző Bizottság elnökének feladatai: - részt vehet az Elnökség ülésein, - szervezi és irányítja az Ellenőrző bizottság munkáját, - előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, - képviseli az Ellenőrző Bizottságot a közgyűlésen és az Elnökség ülésein, - képviseli az Egyesületet az Elnökség, vagy a közgyűlés határozatainak megtámadása során. 

4.6 A Fegyelmi Bizottság Elnöke: 
A Fegyelmi Bizottság elnökének feladatai: - kidolgozza az Egyesület fegyelmi szabályzatát, gondoskodik annak törvényességéről, - szervezi és irányítja a Fegyelmi Bizottság munkáját, - vezeti a fegyelmi vizsgálatokat, megszövegezi a fegyelmi határozatokat, - képviseli a Fegyelmi Bizottságot a közgyűlésen és az Elnökség ülésein. 

4.7 A Horgászmester: 
A Horgászmester feladatai: - részt vesz az Elnökség ülésein, - gondoskodik a horgászrend betartásáról az Egyesület vizein, együttműködik a Vezető halőrrel, - együttműködik a tavak őrzését végzőkkel, szükség esetén segíti azok munkáját, - szabálytalan horgászat, vagy tettenérés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, - végrehajtja a haltelepítéseket, - folyamatosan ellenőrzi, karbantartja a tavak környezetét, környezetének tisztaságát, a szeméttárolókat, és indokoltság esetén azonnal intézkedik, a szükséges munkálatokat elvégzi/elvégezteti,

- ellenőrzi és ellenőrizteti a vizek tisztaságát, szükség esetén elvégzi/végezteti a vizek gyógyszeres, vagy egyéb kezelését, - nyáron gondoskodik a Tőzeges-tó zsilipjének, illetőleg a tó elvezető patakjának a tisztántartásáról, - télen gondoskodik a befagyott tavak szakszerű lékeléséről, levegőztetéséről, - szervezi, és irányítja a társadalmi munkákat, a fűnyírást, és a nádvágást, - a versenyek, rendezvények szervezésében, lebonyolításában aktívan részt vesz, - év végén összeszedi és összesíti a fogási naplókat, elkészíti az összesített adatokból a kimutatást, írásban jelzi a Fegyelmi Bizottságnak, ha vmelyik tag nem adta le a fogási naplóját időben. - évente beszámol a közgyűlésnek az éves tapasztalatairól. 

4.8 A Tógazda: 
A Tógazda feladatai: - részt vesz az Elnökség ülésein, - gondoskodik a horgászrend betartásáról az Egyesület vizein, - szabálytalan horgászat, vagy tettenérés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet, - szükség esetén javaslatot tesz az Elnökségnek horgászhelyek további kialakításáról, illetve egyedi esetekben megszüntetéséről, - folyamatosan ellenőrzi a horgászhelyek és horgászállások állapotát, és indokoltság esetén azonnal intézkedik, a szükséges munkálatokat elvégzi/végezteti, - a balesetveszélyes állásokról jelentést tesz az Elnökségnek, és azonnal intézkedik a javításról/elbontásról, - szabálytalan horgászat, vagy tettenérés esetén fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

4.9 A Vezető halőr: 
A Vezető halőr feladata: - részt vesz az Elnökség ülésein, - Szervezi és ellenőrzi a halőrzést végző szervek, alkalmazottak, és halőrök munkáját, szükség esetén elkészíti a megfelelő beosztásokat, vezényléseket. 
- Feladata az Egyesület vizeinek, halállományának vagyon- és környezeti védelme, az Egyesületi vizekre érvényes horgászrend megtartásának ellenőrzése. 
- Minden szabálytalanságot haladéktalanul köteles jegyzőkönyvezni, és jelenteni az Egyesület Elnökének, és a Fegyelmi Bizottság Elnökének. 
- Szabálytalan horgászat, vagy tettenérés esetén fegyelmi eljárást kell kezdeményeznie. 

4.10  A Verseny felelős: 
A Verseny felelős feladata: - részt vesz az Elnökség ülésein, - fő szervezője, felelőse és lebonyolítója a versenyeknek, rendezvényeknek, - biztosítja a rendezvényekhez, versenyekhez szükséges eszközöket, kellékeket, alapanyagokat, - elkészíti az egyesület rendezvényeinek programját, és gondoskodik a rendezvények program szerinti lebonyolításáról, - a horgászversenyek alkalmával kijelöli, és a versenyzés idejére számmal látja el a horgászhelyeket, - végzi a rendezvényekhez kapcsolódóan a külső és a belső kommunikációkat. 

4.11  Az Ifjúsági felelős: 
Az Ifjúsági felelős feladatai: - részt vesz az Elnökség ülésein,

- fő szervezője, felelőse és lebonyolítója a gyermek és ifjúsági horgászok számára szervezett rendezvényeknek (szakkörök, nyári táborok, vetélkedők, ismeretterjesztő horgászfilmek vetítése, stb.) - szervezi, és biztosítja a gyermek és ifjúsági rendezvényekhez szükséges eszközöket, kellékeket, alapanyagokat, - kapcsolatot tart a város oktatási intézményeivel, végzi ezen rendezvények kommunikációját. 

4.12  A Gasztronómiai felelős: 
A Gasztronómiai felelős feladatai: - részt vesz az Elnökség ülésein, - aktívan közreműködik az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, és lebonyolításában, - szervezi és biztosítja az Egyesület rendezvényein a tagok és a vendégek ellátását. 

4.13  A PR és kommunikáció felelős: 
A PR és kommunikáció felelős feladatai: - részt vesz az Elnökség ülésein, - szervezi és végzi az Egyesület külső kommunikációját, - szervezi és biztosítja az Egyesülettel kapcsolatos rendezvények videó felvételeit, - szervezi az Egyesület PR-jához, és külső kommunikációjához szükséges médiát, és a kommunikációs csatornákat, - aktívan közreműködik az Egyesület rendezv

Versenyek

gyhe-hazi-verse...
gyhe-hazi-verse...
gyhe-hazi-verse...

Fogások

gyhe-fogasok-00...
gyhe-fogasok-00...
gyhe-fogasok-00...
Hoszting: Produkciós Részleg Kft. H-1141 Bp., Bazsarózsa utca 88. // www.pr-reszleg.hu / +36709425520